شناسه : 35454916


در روزهای آغازین سال تحصیلی و در آستانه روز ملی روستا بخشدار مرکزی و مدیر آموزش و پروش شهرستان بافق از مدارس دهستان سبزدشت و کوشک بازدید کردند.

به گزارش صبح بافق؛ با حضور پورامینی بخشدار مرکزی و قاسم زاده مدیر آموزش و پرورش شهرستان از مدارس روستایی دهستان کوشک و سبزدشت بازدید و از  در جریان مشکلات و کمبودهای مدارس قرار گرفتند.
دراین بازدید  مقرر گردید با توجه به  فرارسیدن فصل سرما گاز کشی مدرسه روستای بساب و هم چنین تامین آب گرم  برای مدرسه کوشک در اولویت قرار گیرد. در ضمن برای اولین بار و با توجه به محروم بودن اکثریت دانش آموزان مدارس مذکور و به منظور یکنواختی در نوع پوشش نسبت به تامین روپوش و فرم مدرسه برای کلیه دانش آموزان اقدام گردد.

منبع: روابط عمومی بخشداری مرکزی بافق