شناسه : 37405399
یادداشت؛


زنان بعنوان نیمی از جامعه و بخصوص مهمترین بخش جامعه، چندین سال است که از آن جایگاه حقیقی خود دور شده اند! نه تنها زنان، بلکه مردان نیز به واسطه مدیریت غلطی که چون افعی چنبره بر زندگی مردم زده است دور افتاده اند ..

 صبح بافق؛ 

زنده شدن جایگاه حقیقی زن در پرتو انتخابات سالم ..
 
زنان بعنوان نیمی از جامعه و بخصوص مهمترین بخش جامعه، چندین سال است که از آن جایگاه حقیقی خود دور شده اند! نه تنها زنان، بلکه مردان نیز به واسطه مدیریت غلطی که چون افعی چنبره بر زندگی مردم زده است دور افتاده اند ..
مردان جوامع را می‌سازند و زنان مردان را، حال چنین افراد پر بهایی با آن حجم از کارآمدی که اسلام بدان تاکید کرده تبدیل به قشری منزوی و بی بها در اجتماعی گشته است که ارباب قدرت و اصحاب نفوذ برای رأی آوردن در آن شعار های زن محورانه میدادند!
دولت و مجلسی که ناشی از « تَکرار » آن سید تکرارچی بود همیشه و همیشه وضعیت زنان را بعنوان شعاری محوری برای خود قرار داده بودند و دائما ادعای کارآمدی در حوزه زن داشتند !
امروز بعد از رسیدن نفس های مجلس به شماره و فقط دو سال مانده به پایان دولت « تَکراری » زنان نه تنها اوقات بهتری را تجربه نکرده اند، بلکه بیش از پیش به استضعاف رسیده اند و ناکار آمدی جمعیت غرب زده چون کاردی بر استخوان این قشر ظریف است ..
تعداد زنان سرپرست خانوار افزوده شده است، ازدواج فرایندی به شدت مشکل گشته، هیچ موقعیت بخصوصی برای زنان بوجود نیامده و هیچ امتیاز خاصی را نسبت به زنان برداشت نمیتوان کرد!
تنها اتفاقی که در راستای امر خانواده ( این مورد را هم اختصاصا به زن مربوط نمیکنیم! ولیکن مسامحتا زنان را نیز در این امر دخیل مینماییم ) نفوذ دادن غیر قانونی سند ۲۰۳۰ در بطن فرهنگی جامعه بود که خود آن حرکت نیز خائنانه و نامعقول محسوب می‌شد و هیچ منفعت بخصوصی برای زن نمی‌توانست داشته باشد!
برای این که بی انصافی نکنیم خدمت بزرگ این آقایان پاسخ به اصلی‌ترین مشکل زنان یعنی ورود به ورزشگاه!!! بوده است.
 
البته این امر چیز عجیبی نیست! دولت و مجلس غربزده ای که برای اساسی ترین مسائل کشور طرح و برنامه ای نداشته و تمام مدت کشور را بر پایه بی پایگی و بر اساس بی اساسی اداره نموده است؛ چرا باید از او انتظار رسیدگی به اوضاع زنان بصورت خاص داشت؟ مگر در موارد دیگر چه کرده اند که ما بخواهیم انتظار رسیدگی به اوضاع زنان را نیز از آقایان تَکرار داشته باشیم ؟ 
انتظار اینکه زنان به جایگاه حقیقی خود برسند نباید از این دوستان وجود داشته باشد چرا که این عزیزان برای مطالب و موارد به مراتب سطحی تر و راحت تر هیچ برنامه ای ندارند و ابدا عقلانیت صحیحی در ایشان و گفتمانی که دارند مشهود نیست! با این اوصاف چگونه میتوان انتظار داشت که عزیزان زنان را به جایگاه واقعی خود برسانند؟ 
این گفتمان بدنبال غربی کردن زن است و زن موفق را زن غربی میداند! حال اگر بدانید که زن غربی چیزی غیر از زن مرد شده نیست خواهید فهمید که چرا نباید از این تفکر انتظار ارتقای جایگاه زنان را داشت.
به هر حال دیگر بس است ..
دور افتادن زنان از آنچه که حقشان است دیگر کفایت میکند!
وقت آن رسیده که هم مجلس و هم دولت رنگ و بویی تازه پیدا کنند و در عین کار آمدی در موضوعات مختلف کشور، زنان را نیز به جایگاه اصیل خود برساند ..
همین زنانی که شهید مطهری در مورد آنان گفته است که نقش مهم‌تری از مردان در جامعه دارند چرا که مردان ساخته شده بدست زنان اند ..
همین زنانی که قرار است مدیران را مدیریت کنند و عمیق ترین اثرات را بر آیندگان بگذارند..
چندین سال سیاست گذاری کشور در ید اختیار جریان غربزده بوده و دیده ایم که نهایت امر چه بوده است!
امروز وقت آن است که جریان اصیل و دقیق حزب الله با آن نگرش الهی خود سکاندار عرصه خدمت باشد و از تمام آن چیز هایی که زن را به وضعیت اسف‌بار امروز رسانده است اجتناب کند ..
زهرا زارعی مدرس و کارشناس حوزه