شناسه : 35172393


وقتی بیماری باحمله شدید آسم نفسش بشماره افتاده یاکودکی که درحال تشنج است یاپدری ایست قلبی کرده ودراستانه مرگ است ایامیتوان اورابدون اقدامی به یزدمنتقل کرد؟!

صبح بافق؛

دکترسمانه حبیبیان بافقی

قدریکدیگررابدانیم انتقادکنیم پیشنهاد بدهیم اماتخریب نکنیم

وقتی بیماری باحمله شدید آسم نفسش بشماره افتاده یاکودکی که درحال تشنج است یاپدری ایست قلبی کرده ودراستانه مرگ است ایامیتوان اورابدون اقدامی به یزدمنتقل کرد؟!

ایامسافت حداقل یک ساعته بافق تایزدمشکلی برای اوپیش نمی اورد

چرابرخی ازماعادت داریم نیمه خالی لیوان راببینیم...

درست است که شهرمان مرکزدرمانی بهداشتی خصوصی نداردوبهمین علت برخی روزهامیزان مراجعه کننده به تک بیمارستان شهرزیاداست ..اماچگونه است که چشممان رابروی خدمات کادرپرستاری وپزشکان

بیمارستان میبندیم وهرچه دلمان خواست میگوییم!

تصورکنیدفقط یک روزتمام پرستاران وپزشکان اعتصاب کنند(که باتوجه به وجدان کاری نمیکننداین کاررا)وخدمتی ارائه ندهندچه کسی احیاقلبی بیماردراستانه مرگ راانجام میدهد...کدام فردتشنج کودک رامیتواندکنترل کندکه اگربااندکی تاخیر درمان شوداسیب مغزی مهمان همیشگی کودک است..

نگوییم هرچه که درعصبانیت بذهنمان میرسداندکی فکرکنیم...

درهرشغل وصنفی ممکن است روحیات مختلف وجودداشته باشدکه بامزاج ماخوش نباشدودلمان هوس کندعلیه انهاجوسازی کنیم اماچه چیزی بالاترازجان انسان که پرسنل بیمارستان باان سروکاردارند...به واالله انهاهم انسانند!استرس کشیکهای شبانه(بیدارشدن نصف شب برای نجات جان مادردرحال زایمان باخونریزی شدیدو احیانوزادتازه متولدشده که تنفس نداردوهزارمثال دیگر..).غرولندبیماران .فحاشی همراهان برایشان.کافیست...اندکی به انهاروحیه بدهیم.

قدریکدیگررابدانیم وکاری نکنیم که پرستاربومی وپزشک بومی دلش نیایددرشهرش خدمت کندتاازگزندشایعات وتهمت هادرامان باشد

کاستی هاوکمبودامکانات .کمبودپرسنل راقبول داریم اماهوای همانهاکه مانده اندراداشته باشیم محترمانه انتقادکنیم دلسوزانه پیشنهادبدهیم اماتخریب نکنیم....نگذاریم این سرمایه هاوامکانات بومی روبه زوال برود.....


حقگو
سلام علیکم ورحمت الله .خسته نباشید خدمت خانم حبیبیان..حرف شما درست وبی نقص اما بنده خودم بدبختانه یاخوشبختانه درساعات شیفت نیمه شب یاصبحگاه برای خودم یاهمراهم که حال مناسبی نداشته چندین بار به بیمارستان جهت درمان مراجعه کرده ام ولی به جای اینکه بندگان خدای پرستار یا دکتر سرشیفتشان باشند وسریع به بیمار برسند انگونه که نبوده هیچ حتی با اکراه هم وبه زور کار کسی را انجام داده اند وگونه ای رفتار کردند که انگار حقشان را خورده ای یاطلبی ازبیمار دارند
پست شده در ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ۰۷:۵۴