شناسه : 35243388


بالا بودن قيمت منطقه اي اراضي بخصوص اراضي ملي و بياباني بافق كه هر ساله در كميسيوني با محوريت ادارات امور مالياتي تعيين مي شود.

به گزارش صبح بافق؛ بالا بودن قيمت منطقه اي اراضي بخصوص اراضي ملي و بياباني بافق كه هر ساله در كميسيوني با محوريت ادارات امور مالياتي تعيين مي شود، يكي از عوامل بازدارنده استقبال سرمايه گذاران بوده به نحوي كه اين ارزش گذاري تقريبا ٥ برابر شهرستان تفت و ٦ برابر بلوك هاي مشابه در شهرستان مهريز مي باشد.
اين موضوع از ابتداي سال جاري مورد اعتراض فرمانداري و پيگيري واقع شده تا اينكه منجر به نامه نگاري و مكاتبه اسدي مدير كل امور مالياتي استان با سازمان مركزي شد و مجوز تشكيل يك كميسيون و اصلاح و تعديل اين قيمت صادر مي گردد.
در همين راستا، فردا مدير كل امور مالياتي استان به بافق سفر و با تشكيل اين كميسيون، قيمت منطقه اي ٢٢ بلوك بافق را تعديل و اصلاح مي كنند تا زمينه براي حضور بيشتر سرمايه گذاران در اين شهرستان فراهم شود.

روابط عمومي فرمانداري شهرستان بافق