شناسه : 35803743
رئيس هيئت مديره شركت معادن بافق:


محمد عليمحمدي افزود: بعد از خريد شركت ذوب روي بافق برنامه ريزي كرده ايم كه توليد شمش روي در اين كارخانه را از ٨ هزار تن به ٣٠ هزار تن در سال افزايش دهيم در صورتي كه قبل از اين دچار افول شده بود و توليد آن تنزل يافته بود.

به گزارش صبح بافق؛ محمد عليمحمدي در نشست با فرماندار و اعضاي شوراي اسلامی شهر بافق ضمن اعلام اين خبر افزود: بعد از خريد شركت ذوب روي بافق برنامه ريزي كرده ايم كه توليد شمش روي در اين كارخانه را از ٨ هزار تن به ٣٠ هزار تن در سال افزايش دهيم در صورتي كه قبل از اين دچار افول شده بود و توليد آن تنزل يافته بود.
زاده رحمانی فرماندار بافق كه در ابتداي اين جلسه خواستار توجه مديران شركت معادن بافق به رفاه كارگران و توجه به مسئوليت اجتماعي شده بود ضمن تشكر از اين مجموعه به علت پرداخت به موقع حقوق، ماليات، بيمه، عوارض و حقوق دولتي، يادآور شد به روز رساني سيستم كارخانه و بهبود محيط آن، احداث خط دوم و افزايش اشتغال جوانان منطقه، مطالبه جدي ما از اين شركت مي باشد.
در اين جلسه كه محمدي و رنجبر رؤساي شوراي اسلامي شهر و شهرستان نيز حضور داشتند، رئوس خواسته هاي شوراي شهر از شركت معادن بافق مطرح و بخصوص بر توجه به مسئوليت اجتماعي و پرداخت ٢ درصد حاصل از فروش آن به توسعه و آباداني شهرستان تاكيد شد.

منبع:  روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافق