دبیر کارگروه توسعه شهرستان کجای کار است؟
دبیر کارگروه توسعه شهرستان کجای کار است؟

به گزارش صبح بافق؛ خبر واگذاری سنگ آهن مرکزی بافق در بورس و اما و اگرهای به وجود آمده فضای شهر و کارگران را ملتهب نموده است.التهابی که دولت برای سبز نمودن بورس و عایدی چند هزار میلیاردی این واگذاری یا اینکه نمیخواهد ببیند و یا اینکه نارضایتی های مردمی برایش مهم نیست چه بسا […]

به گزارش صبح بافق؛ خبر واگذاری سنگ آهن مرکزی بافق در بورس و اما و اگرهای به وجود آمده فضای شهر و کارگران را ملتهب نموده است.التهابی که دولت برای سبز نمودن بورس و عایدی چند هزار میلیاردی این واگذاری یا اینکه نمیخواهد ببیند و یا اینکه نارضایتی های مردمی برایش مهم نیست چه بسا اینکه از این دولت و صفهای روزانه اش به بهانه مرغ ، روغن و غیره انتظاری نمی رود.
اما در کنار مجموعه دولت و به تبع آن نماینده آن در بافق افرادی بوده اند که چندین سال پیگیر جمع آوری اسناد تضییع حقوق بافق بوده اند که یکی از آنها امیرزاده عضو شورای شهر و دبیر کارگروه پیگیری مطالبات مردمی و کارگران شرکت سنگ آهن بود
این روزها همگی خط و نشان می کشند برای افرادی که در تلاشند به هر نحوی سنگ آهن در بورس عرضه شود اما آیا وقت آن نرسیده است تا حقایق منتشر شود تا مردم نیز نظاره گر به قهقرا بردن حقوق این شهر نباشند و باواقعیت به این باور برسند که توطئه ای در کار است؟