پنج شنبه, ۸ آبان , ۱۳۹۹
اجتماع رکن پر رنگ و نقشِ موجودیت انسان است به قلم زهرا زارعی ۲۴ شهریور ۱۳۹۹
اجتماع رکن پر رنگ و نقشِ موجودیت انسان است به قلم زهرا زارعی

اجتماع رکن پر رنگ و نقشِ موجودیت انسان است به قلم زهرا زارعی

صبح بافق؛ اجتماع رکن پر رنگ و نقشِ موجودیت انسان است . انسان برآیند اختیار شخصی و اجتماع انسانی می‌باشد . وجود انسان چه از بعد روحی و چه از بعد فیزیکی، به اجتماع ربط دارد؛ خانواده اولین جمعی است که انسان با آن خو میگیرد . جامعه شناسان میگویند اساس تشکیل اجتماعات بزرگ خانواده […]