سایت صبح بافق بعنوان پایگاه خبری کانون توسعه ارزشهای بافق تعیین گردید
سایت صبح بافق بعنوان پایگاه خبری کانون توسعه ارزشهای بافق تعیین گردید

به گزارش صبح بافق؛ بموجب مصوبه هیئت مدیره کانون توسعه ارزشهای شهرستان بافق مقرر گردید سایت خبری صبح بافق بعنوان پایگاه اطلاع رسانی این کانون به فعالیت خود ادامه دهد.

به گزارش صبح بافق؛ بموجب مصوبه هیئت مدیره کانون توسعه ارزشهای شهرستان بافق مقرر گردید سایت خبری صبح بافق بعنوان پایگاه اطلاع رسانی این کانون به فعالیت خود ادامه دهد.