کدام بومی گرایی؟
کدام بومی گرایی؟
اگر دیروز را دیده اید که بچه انقلابی ها از خیلی از جایگاه ها دفاع و یا سکوت کرده اند آنرا دلیلی بر آن ندانید که امروز هم قرار است بر همان ریل حرکت کنند و لذا گذشت آن روز که آن سان گذشت.

صبح بافق؛
امروز بافق شاهد تغییرات اساسی است که با همت جوانان و آحاد مردم این شهر حول محور وحدت دستخوش اتفاقات خوبی خواهد بود.
تغییراتی که جیغ افرادی را در آورد که به پشتوانه محافل اقتصادی و سیاسی و به ویژه رسانه ای سعی در تصاحب کرسی های شورای شهر و بازگرداندن مهره های اقتصادی خود به شهرستان را دارند.
امروز آنها برای جلب نظر مردم دارالشجاعه در لباس میش مطالبه گری و عدالتخواهی در می آیند تا با گرگ خود وحدت شهر را پاره کنند چرا که اقدام عملی در مطالبه گری آنها دیده نمیشود.

آنها از یک طرف می گویند بومی و از طرف دیگر نماینده بومی شهرستان را هر روز و به بهانه ای بر تیغ زهر آلود تخریب میگذرانند.
آقایان اگر خیر خواهید قسم حضرت عباستان را باور کنیم یا دم خروس را.
مردم را به عدم شجاعت متهم می کنند در حالی که فراموش کرده اند چند صباحی پیش چگونه از کوچکترین تهدیدها به خود می لرزیدند و به خاطر ترس مجبور به تغییرات شدند.
آنها از آمدن غیربومی ها گله می کنند حال آنکه در ایام انتخابات نماز را به امامت یک کاندیدای غیربومی می خواندند و شام خود را بر سر سفره کاندیدای غیربومی دیگری بودند.
به راستی این افراد در شهر داعیه دار کدام مطالبه هستند؟
مطالبه اقازاده ها یا مطالبه منافع شهر؟
منافع چه کسانی به خطر افتاده است که اینگونه فریاد وا اسفای شما به هوا خواسته است؟

و در پایان این را باید دانست که اگر دیروز را دیده اید که بچه انقلابی ها از خیلی از جایگاه ها دفاع و یا سکوت کرده اند آنرا دلیلی بر آن ندانید که امروز هم قرار است بر همان ریل حرکت کنند و لذا گذشت آن روز که آن سان گذشت.

شورای سردبیری صبح بافق