جوابیه
جوابیه
در پی درج خبری با عنوان بازهم حادثه در جاده باقرآباد/مسئولین مشغول کارند! در سایت صبح بافق، روابط عمومی شهرداری بافق جوابیه ای صادر که عین آن درج می شود.

در پی درج خبری با عنوان بازهم حادثه در جاده باقرآباد/مسئولین مشغول کارند! در سایت صبح بافق، روابط عمومی شهرداری بافق جوابیه ای صادر که به شرح ذیل است:

حادثه واژگونی خودرو در اثر ورود و رانندگی خودرو در باند خاکی در حال ساخت و در ادامه انحراف به چپ و سقوط به رفوژ میانی بلوار بوده که سرعت زیاد و غیر مجاز خودرو ، ترمز شدید ، عدم توانایی در کنترل و انحراف به چپ عامل اصلی سانحه بوده است.

روابط عمومی شهرداری بافق