شهرک صنعتی مبارکه بافق یا منطقه جنگی
شهرک صنعتی مبارکه بافق یا منطقه جنگی
نمی دانیم کی چه کسانی و با نیتی شهرک صنعتی مبارکه را ایجاد کردند و نمی دانیم روز اول واگذاری ها به این شرط بوده که تولید کننده باشی یا خدمات دهند ولی می دانیم، می بنیم و حس می کنیم، بغض در گلوی تولید کننده واقعی در این منطقه صنعتی را.

رسیده به صبح بافق؛

 

تولید کنندگان، اجاره نشینان شهرک صنعتی مبارکه

نمی دانیم کی چه کسانی و با نیتی شهرک صنعتی مبارکه را ایجاد کردند و نمی دانیم روز اول واگذاری ها به این شرط بوده که تولید کننده باشی یا خدمات دهند ولی می دانیم، می بنیم و حس می کنیم، بغض در گلوی تولید کننده واقعی در این منطقه صنعتی را.

با یک پایش ساده در این شهرک صنعتی آنچه به چشم می خورد عبارتند از:

۱- منطقه ای بدون ورودی مشخص با چشم انداز بسیار زشت و آسفالتی کنده پاره چنانچه انگار وارد منطقه جنگی شده ای

۲- سالن بزرگی را می بینی که بجای تولید و ارائه خدمت صنعتی می توانی در آن داماد شوی و یا حلوای بعضی ها را بخوری

۳- زمین های نساخته ای را می بینی به طور مثال به نام خانمی غیر که افتاده و متری حداقل ۶۰۰ هزار تومان حسابت می کنند.

۴- حتی به نظرم رسید که در این منطقه صنعتی منزل مسکونی نیز ساخته اند.

لازم می دانم از مسئولین امر درخواست نمایم تا هفته آینده پاسخی به این معضلات به مردم بدهند در غیر اینصورت موضوع را از مراجع قضایی پیگیری خواهیم نمود. والله علی کل شی قدیر