دوگانه خدمتگزاری و منفعت طلبی به قلم محمد علی درویشی
دوگانه خدمتگزاری و منفعت طلبی به قلم محمد علی درویشی
صدای انتخابات کم کم به گوش می رسد‌ و دوباره جنجال ها و هیاهوها شروع میشود و در اینجاست که غفلت از معیارها برای ۴ سال سرنوشتی را رقم می زند که هر روز باید دنبال مقصر گشت.

صبح بافق؛

دوگانه خدمتگزاری و منفعت طلبی

انتخابها سخت شده است و مرزها در هم، سکوت ها شکسته شده و میشود اما به کدامین سمت و سو.

صدای انتخابات کم کم به گوش می رسد‌ و دوباره جنجال ها و هیاهوها شروع میشود و در اینجاست که غفلت از معیارها برای ۴ سال سرنوشتی را رقم می زند که هر روز باید دنبال مقصر گشت.

اما امام جمعه بافق در خطبه های خود معیارهای قابل تاملی مطرح کرد.

معیارهایی که نه احزاب چپ و راست میشناسد و نه انقلابی و غیرانقلابی.

چرا که هستند راست هایی که گاها منفعت شخصی شان منفعت عمومی را زیر پای نهاده و هستند چپ هایی که برا مدار کجِ جریانشان نرفته و منفعت مردم را در نظر میگیرند.

هستند افرادی که داعیه دار انقلاب هستند و تشخیصشان برای مردم سخت است اما با معیار منفعت طلبی میتوان آنها را از دایره انقلاب کنار گذاشت.

بله معیار منفعت طلبی و خدمتگزاری،

منفعت طلبان منافع خود را در خطر می بینند جیغشان به هوا می رود و داد از مردم می زنند اما داد آنها برای این نیست که گرگ به گله زده است از آن حیث است که ماهانه شان قطع میشود.

و اما خدمتگزاران با تمام حواشی کار خود را انجام می دهند مردم را ولی نعمت خود می دانند.

آنها شاید نیش و کنایه بخورند اما حقیقت ها روزی برملا خواهد شد و سیاهی بر زغال خواهد ماند.

اما کدام منفعت طلبی؟

شخصی یا گروهی؟

منفعت طلبی قدرت یا پست؟

محمدعلی درویشی

  • نویسنده : محمدعلی درویشی