درخت بکاریم و در آینده سبز کودکان سرزمینمان سهیم شویم+تصاویر
درخت بکاریم و در آینده سبز کودکان سرزمینمان سهیم شویم+تصاویر
همزمان با هفته منابع طبیعی و روز درختکاری؛ مدیرعامل و کارکنان شرکت صنایع معدنی نوظهورکویربافق با کاشت نهال به استقبال این روز رفتن و این روز را گرامی داشت

به گزارش صبح بافق؛ همزمان با هفته منابع طبیعی و روز درختکاری؛ مدیرعامل و کارکنان شرکت صنایع معدنی نوظهورکویربافق با کاشت نهال به استقبال این روز رفتن و این روز را گرامی داشتند.
-فرهنگ سازی کاشت نهال و ایجاد فضای سبز و هوای پاک برای آیندگان ازاهداف این برنامه بود.

روابط عمومی شرکت صنایع معدنی نوظهورکویر بافق