هشدار پلیس آگاهی به منظور پیشگیری از جعل چک
هشدار پلیس آگاهی به منظور پیشگیری از جعل چک

هنگام صدور چک، مراقب حیله جاعلانی باشید که چک هایی با مبالغ پایین به عنوان باقیمانده حساب از اشخاص حقیقی یا حقوقی دریافت می نمایند و با افزایش رقم چک، کلاهبرداری می کنند.

هشدار پلیس آگاهی به منظور پیشگیری از جعل چک

هنگام صدور چک، مراقب حیله جاعلانی باشید که چک هایی با مبالغ پایین به عنوان باقیمانده حساب از اشخاص حقیقی یا حقوقی دریافت می نمایند و با افزایش رقم چک، کلاهبرداری می کنند.

هنگام صدور چک، موارد ایمنی را رعایت کنید.

۱- قبل از کامل کردن چک، ثبت آن در ته چک و امضای آن برگه را از دسته چک جدا نکنید.

۲- یک برگه کاربن را به صورت برعکس پشت چک بگذارید تا اثر موارد درجع شده، در پشت آن نیز بیفتد، در این صورت جعل چک بسیار مشکل تر خواهد شد.

۳- تمام مندرجات چک را با یک قلم بنویسید.

۴- تاریخ، مبلغ و سایر مشخصات چک را بدون خط خوردگی بنویسید.

۵- تاریخ چک را هم به صورت عددی و هم با حروف روی آن بنویسید.

۶- مبلغ چک را هم به صورت ریال و به صورت تومان درج کنید.

۷- بالای مبلغ عددی چک، مقدار آن را به لاتین نیز بنویسید.

۸- در صورت امکان با استفاده از دستگاه پرفراژ، مبلغ چک را روی آن حک کنید.

۹- روی نوشته ها، به خصوص مبلغ عددی چک، نوارچسب شیشه ای بچسبانید

  • نویسنده : صبح بافق