آیا نظارتی بر سرویس های بهداشتی سطح شهر می شود؟
آیا نظارتی بر سرویس های بهداشتی سطح شهر می شود؟
گزارشات مردمی به صبح بافق خبرنگار ما را بر آن داشت تا وضعیت تعدادی از سرویسهای عمومی بهداشتی را با دوربین خود به تصویر بکشاند. باید دید شهرداری بافق چه تدبیری برای نگهداری سرویس های بهداشتی عمومی اندیشیده است تا مردم شهرستان و میهمانان با سردرگمی مواجه نشوند.

گزارشات مردمی به صبح بافق خبرنگار ما را بر آن داشت تا وضعیت تعدادی از سرویسهای عمومی بهداشتی را با دوربین خود به تصویر بکشاند.
باید دید شهرداری بافق چه تدبیری برای نگهداری سرویس های بهداشتی عمومی اندیشیده است تا مردم شهرستان و میهمانان با سردرگمی مواجه نشوند.

انتهای پیام/