طومار اعتراضی اهالی گزستان بافق در خصوص آنومالی ۵a+تصاویر
طومار اعتراضی اهالی گزستان بافق در خصوص آنومالی ۵a+تصاویر
اهالی روستای گزستان بافق طی طوماری اعتراض خود در خصوص آنومالی ۵a را به مدیر کل صمت استان یزد اعلام داشتند.

به گزارش صبح بافق؛ اهالی روستای گزستان بافق طی طوماری اعتراض خود در خصوص آنومالی ۵a را به مدیر کل صمت استان یزد اعلام داشتند