حجاب حق الله است به قلم خانم سمیه السادات حسینی پژوهشگر و مدرس حوزه علمیه
حجاب حق الله است به قلم خانم سمیه السادات حسینی پژوهشگر و مدرس حوزه علمیه
زن باید کاملاً درک کند، حجاب او تنها مربوط به خود او نیست تا بگوید من از حق خودم صرف‏نظر کردم، حجاب زن مربوط به مرد نیست تا مرد بگوید من راضیم، حجاب زن مربوط به خانواده نیست تا اعضای خانواده رضایت بدهند، حجاب زن، حقی الهی وقت

صبح بافق؛

حجاب حق الله است

زن باید کاملاً درک کند، حجاب او تنها مربوط به خود او نیست تا بگوید من از حق خودم صرف‏نظر کردم، حجاب زن مربوط به مرد نیست تا مرد بگوید من راضیم، حجاب زن مربوط به خانواده نیست تا اعضای خانواده رضایت بدهند، حجاب زن، حقی الهی است

بدن وجاذبه های بدنی زن مومن همچون روح او درنگاه خداوند حرمت و احترام دارد

شرافت زن اقتضا می‌کند که در برابر چشمان هوس آلود وحریص مردان قرارنگیرد و تنها باید در اختیار مردی قرارگیرد که زن را نه برای جسمش بلکه برای روح وشخصیتش می ستایدودوست می دارد.

نمایش رایگان جاذبه های جسمی زنان در محیط جامعه از قدر و منزلت آنان می کاهد و آنان را ابزاری برای شهوت رانی مردان طماع بدل می کند و ارزشهاوجاذبه های شخصیتی و انسانی آنان را می پوشاند

از قدیم گفته اند«احترام امامزاده را ابتدا متولی آن باید نگه دارد »

حضور زنان باپوشش وآرایش نامناسب در جامعه یعنی «به من نگاه کن و رایگان لذت ببر»اما یک خانم با حجاب ارزش زیادی برای خودش قائل است حتی حاضر نیست یک تارمو یا قسمتی از دست یا پای او را مرد نامحرم ببیند

خواهرمن زیبایی‌های ظاهر یت را بپوشان تا زیبایی های درونیت هویدا بشود چون ارزش تو به زیبایی های درونیت هست

بعضی معتقدند که حجاب عامل افسردگی است اما باید بگویم بی حجابی وبد حجابی باشیوع چشم وهم چشمی تمام نشدنی بین زنان وهم چنین صرف هزینه های هنگفت برای خودآرایی وجوان سازی پوست و…عامل افسردگی واضطراب است.

بی حجابی یکی از عوامل مهم ارتباط های نامشروع و تجاوزهای به عنف، قتل های ناموسی و اختلافات شدید خانوادگی و متعاقب آن طلاق و فروپاشی خانواده است؛ جای هیچ گونه شکی نیست که اکثر قریب به اتفاق زنانی که مورد تجاوز قرار می گیرند، زنان بی حجاب وبی اعتنا به پوشش اسلامی هستند.

می گویند حجاب مانع هست بله درست است حجاب مانع هوسرانی وشهوت رانی مردان نامحرم است نه مانع پیشرفت و آزادی زن

زن مومن ناموس خداست و حتی نگاه کردن به او حرمت دارد.

سمیه السادات حسینی پژوهشگر و مدرس حوزه

  • نویسنده : سمیه السادات حسینی پژوهشگر و مدرس حوزه