کرونای سیاسی و یک بام و دوهوای قلم به قلم زهرا گنجی فعال اجتماعی
کرونای سیاسی و یک بام و دوهوای قلم به قلم زهرا گنجی فعال اجتماعی
هنوز چند روزی از قلم زدن بعضی افراد در فضای رسانه نمیگذرد که فریاد میزدند چرا تفکیک جنسیتی در مراسم تاسوعا و عاشورا دارید و برای جامعه بانوان اشک تمساح می ریختند که چرا بانوان در مراسم نباید حضور داشته باشند.

صبح بافق؛

یادداشت؛

کرونای سیاسی و یک بام و دوهوای قلم

هنوز چند روزی از قلم زدن بعضی افراد در فضای رسانه نمیگذرد که فریاد میزدند چرا تفکیک جنسیتی در مراسم تاسوعا و عاشورا دارید و برای جامعه بانوان اشک تمساح می ریختند که چرا بانوان در مراسم نباید حضور داشته باشند.

اما ظاهرا *باد چرخید* و نوک قلم این افراد هم چرخید و اینبار نوک قلم خود را رفتند تا به چشم عزاداران حسینی آنهم در روز تاسوعا و عاشورا فرو کنند.اما اینبار دیگر چه شد که این افراد قلم خود را به سمت دیگر چرخاندند.

مگر امام جمعه شهرستان چه گفته است که شما اینچنین بهمراه باد چرخیدید؟مگر غیر از این بود که امام جمعه به هیئتهای حسینی و جوانان اعتماد کرد و کار را به آنها سپرد و آنها هم به این اعتماد بهترین پاسخ را دادند.مگر غیر از این است که *پیج اینستاگرام مقام معظم رهبری* هم به این حرکت تجمعی حسینی مردم بافق توجه ویژه داشت و آنرا نشر داد.
حرمت قلم را نگه دارید و نه کرونا را سیاسی کنید و نه اینگونه دوگانه قلم بزنید.
اگر امام جمعه برای مسئولی می گوید که حضور خود در مراسمات عزاداری را مهر تایید میداند اگر امام جمعه خطاب به تدبیریان میگوید که چند صباحی دیگر شما را باید تحمل کرد اینچنین آشفته نشوید و این واقعیتی است که به وقوع خواهد پیوست.

زهرا گنجی