روایت عملیات کربلای۸ به قلم محمدرضا دهقان زاده بافقی
روایت عملیات کربلای۸ به قلم محمدرضا دهقان زاده بافقی

صبح بافق؛ بسم‌ الله‌ الرحمن‌ الرحیمسالگرد عملیات‌ کربلای‌ ۸‌ گرامی‌ باد.عملیات‌ کربلای‌ ۸‌ درتاریخ‌ ۱۳۶۶/۱/۱۸‌ بارمزیاصاحب‌ الزمان(عج) در غربی ترین‌ نقطه‌ شلمچه‌ انجام‌ شد.این‌ عملیات‌ از‌ دو‌ محور‌‌‌ یکی‌ شمال‌ ابگرفتگی‌ بوبیان‌ ویکی‌ هم‌ جنوب‌ غربی‌ کانال‌ پرورش‌ ماهی‌ وکانال‌ زوجی‌ توسط‌ نیروی‌ زمینی‌ سپاه‌‌ پاسداران‌ وپشتیانی‌ ارتش‌ جمهوری‌ اسلامی‌ تحت‌ فرماندهی‌ قرارگاه‌ قدس‌ وقرارگاه‌ […]

صبح بافق؛

بسم‌ الله‌ الرحمن‌ الرحیم
سالگرد عملیات‌ کربلای‌ ۸‌ گرامی‌ باد.
عملیات‌ کربلای‌ ۸‌ درتاریخ‌ ۱۳۶۶/۱/۱۸‌ بارمزیاصاحب‌ الزمان(عج) در غربی ترین‌ نقطه‌ شلمچه‌ انجام‌ شد.
این‌ عملیات‌ از‌ دو‌ محور‌‌‌ یکی‌ شمال‌ ابگرفتگی‌ بوبیان‌ ویکی‌ هم‌ جنوب‌ غربی‌ کانال‌ پرورش‌ ماهی‌ وکانال‌ زوجی‌ توسط‌ نیروی‌ زمینی‌ سپاه‌‌ پاسداران‌ وپشتیانی‌ ارتش‌ جمهوری‌ اسلامی‌ تحت‌ فرماندهی‌ قرارگاه‌ قدس‌ وقرارگاه‌ کربلا‌ متشکل‌ از‌ چند‌ تیپ‌ ولشکر‌ سپاه‌ از‌ جمله‌ تیپ‌ پیروز‌ ۱۸الغدیر‌ یزد‌ متشکل‌ از‌ رزمندگان‌ قهرمان‌ استان‌ یزد‌ انجام‌ گرفت‌ .
حساس‌ ومهم‌ بودن‌ منطقه‌ باعث‌ شده‌ بود‌ ارتش‌ بعث‌‌ زمین منطقه‌ را‌ مسلح‌ به‌ انواع‌ موانع‌ (میدان‌ مین‌‌ ، سیم‌ خاردار‌ ،خورشیدی‌ ،دژهای‌ متعدد‌ ومستحکم‌و کمین) نماید‌ .
دراین‌ عملیات‌ که‌ به‌ مدت‌ ۵روز‌ طول‌ کشید‌ ارتش‌ بعث‌ تعداد‌ زیادی‌ از‌ تیپ ولشکرهای‌‌ زبده زرهی‌‌ ، مکانیزه‌‌ ، پیاده‌ وکماندو‌یی خود‌ را‌ گسیل‌ کند تا‌ جلو‌ پیشروی رزمندگان‌ اسلام‌ را‌ بگیرند‌ .‌ اتش‌ توپخانه‌ وادوات‌ سنگین‌ بسیار‌ شدید‌ را‌ همراه‌ با‌ بمباران‌ شیمیایی‌ بکار‌ برد‌ رزمندگان‌ توانستن‌ غرب‌ کانال‌ ماهی‌ وکانال‌ زوجی‌ پیشروی‌ و مقداری‌ از‌ غرب‌ کانال‌ ماهی‌‌ واستحکامات‌ دشمن را‌ تصرف‌ نمایند‌ .
تعداد‌ زیادی‌ از‌ ادوات‌ دشمن‌ منهدم وتعدادی‌ نیز‌ به‌ دست‌ رزمندگان‌ غنیمت‌ گرفته‌ شد .جمع زیادی‌ از‌ نیروهای‌ ارتش‌ بعث‌ کشته‌ ومجروح‌ اسیر‌ شدند. دراین‌ نبرد‌ رزمندگان‌‌ استان‌ یزد‌ مردانه‌ وباایثار‌ وفداکاری‌‌ مقابل‌ دشمن جنگیدندو تعدادی‌ از این دلاور مردان‌ به‌‌ فیض شهادت‌ رسیدند‌ که‌ به‌ روح‌ بلند‌ وملکوتی‌ همه‌ شهدا‌ خصوصا‌ شهدای‌ عملیات‌ کربلا‌ی‌ ۸‌ درود‌ می فرستیم.
شهدای‌ شهرستان‌ بافق‌ درعملیات‌ کربلای‌ ۸:
۱-شهیدحسین‌ خلیلی
۲-شهید‌ محمودرحیمی‌ دهنویی
۳-شهید‌ محمدرضا‌ بمانی‌ پور
۴-طلبه‌ شهید‌ ایوب‌ بلبلی‌ نیا
۵-طلبه‌ شهید‌محمدعلی‌ ناظمی‌‌
۶-طلبه شهید عابدین‌ قائمی
۷-شهید علی‌ اکبر‌ حکیمی
۸-شهیدمحمدجوادتفکری
۹-شهیدسید‌ محمود‌ رضوی
۱۰-شهید ابراهیم‌ زمانی
۱۱-منصور رضا‌ محمدی
۱۲-شهیدحسین‌ حسینی‌ حسین‌ آبادی
روحشان‌ شاد‌ وقرین‌ رحمت‌ الهی
شادی‌ روح‌ مطهرشهدا‌ فاتحه مع‌ الصلوات
راوی: محمدرضا‌ دهقانزاده‌ بافقی